เป้าหมาย (Understanding Goal) : เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Mian

หน่วยการเรียนรู้ "Where we stand?"
Mind Mapping

คำถามหลัก (Big Questions) : แต่ละประเทศในโลกจึงมีความแตกต่างกันอย่างไร?

ภูมิหลังของปัญหา :
           ในปัจจุบันประเทศแต่ละประเทศมีความแตกต่างในด้านต่างๆ อาทิเช่น ภาษา ศาสนา ภูมิประเทศหรือวัฒนธรรม รวมถึงระบบเศรษฐกิจและการปกครองที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกประเทศ
           สิ่งที่เกิดในแต่ละประเทศทั่วโลกมีที่มาและเรื่องราวที่น่าสนใจ  อาทิเช่น ก่อนที่ชาวโรมันจะติดต่อและมีความสัมพันธ์กับกรีก มีความเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติ โชคลาง  และภูตผีปีศาจ เจ้าที่เจ้าทางที่ประจำอยู่ในธรรมชาติต่อเมื่อชาวกรีกได้เข้ามาตั้งอาณานิคม  ในตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลิได้นำความเจริญของกรีกเข้ามาเผยแผ่ และเมื่อโรมันสามารถผนวกกรีกให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิชาวโรมันจึงรับเอาแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าของกรีกมาทั้งหมดโดยเปลี่ยนชื่อมาจากภาษากรีก เป็นภาษาลาติน และนี่เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศกรีกในปัจจุบัน และยังมีอีกหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่น่าศึกษา
        ดังนั้นจึงจำเป็นที่นักเรียนจะต้องศึกษาและเรียนรู้ เพื่อที่จะเข้าใจวิถีชีวิตของผู้อื่นในสังคมโลก 

เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goal) 
   เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้   


ปฏิทินแผนจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (PBL) หน่วย: Where we stand?
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Week
Input
Process
Output
Outcome
กิจกรรมคู่ขนาน
1
โจทย์
- สร้างแรงบันดาลใจ / สร้างฉันทะ
เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์
Key  Question
 - นักเรียนได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร จากการดูสารคดีพื้นที่ชีวิต ตอนเดนมาร์ก?
เครื่องมือคิด
 - Round Rubin
- Round table
- Show and Share
- Place mat
- Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
- สารคดี พื้นที่ชีวิต เดนมาร์ก
- นักเรียนดูสารคดี พื้นที่ชีวิต เดนมาร์ก
- นักเรียนเห็นอะไร / นักเรียนรู้สึกอย่างไร / นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- จากภาพยนตร์และสารคดีที่ได้ดู นักเรียนรู้อะไร และสิ่งใดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
- นำเสนอหนังสือของนักเรียนแต่ละคน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- เขียนสรุปสิ่งที่ได้รับชม
 
- นำเสนอวัฒนธรรม จากภาพยนตร์สารคดีที่ได้ดู
- นำเสนอหนังสือที่ยืมไปอ่านช่วงปิดเทอม
ชิ้นงาน
- place mat สรุปสิ่งที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและเกิดฉันทะที่อยากเรียนรู้ และเห็นความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเชื่อ สถานที่ และการดำรงชีวิตของมนุษย์
ทักษะ
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- การเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด
แปลงนาข้าวสินเหล็ก 100%
ปลูกผัก / ปลูกกล้วย
2
โจทย์
วางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วยที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าตนเองต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?
เครื่องมือคิด
 - Card & Chart
- Think  Pair Share
- Blackboard  Share
- Brainstorms
- Mind  Mapping
- Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- กระดาษสี ขนาดครึ่ง A4
- กระดาษชาร์ต
- ดูภาพสถานที่แปลกๆ ในประเทศต่างๆ ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีในโลก
- นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?
- แจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
จัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษา
เขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
( Think Pair Share )
- ตั้งชื่อโครงงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
- ทำปฏิทินการเรียนรู้ 20  สัปดาห์
- เขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน  
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสถานที่แปลกๆ ในประเทศต่างๆ ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีในโลก
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเลือกหัวข้อโครงงานและออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
ชิ้นงาน
- หัวข้อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อหน่วย
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้(ก่อนการเรียนรู้)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
อธิบายการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ในการทำงานกลุ่ม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
ทักษะ
-ทักษะชีวิต
-ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย มุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3-4
โจทย์
ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
Key  Questions
- ประเทศสิงค์โปรอยู่ตำแหน่งไหนของแผนที่โลก โดยให้นักเรียนออกมาชี้ระบุตำแหน่ง?
- ทำไมลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศจึงแตกต่างกัน?
เครื่องมือคิด
- Show  and Share
- Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- แผนที่ / โมเดลลูกโลก
- อินเตอร์เน็ต
- ดูโมเดลลูกโลกและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
- จับฉลากเลือกประเทศ เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
เอเชีย (อินเดีย, เนปาล, อิสลาเอล)
ยุโรป (ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, สาธารณรัฐเช็ก, รัสเชีย, ไอซ์แลนด์ )
แอฟริกา (โมร็อกโค, อียิปต์)
โอเชียเนีย (ฟิจิ, นิวซีแลนด์)
อเมริกาใต้ (ชิลี, อาร์เจนตินา, เปรู)
อเมริกาเหนือ (กรีนแลนด์, คิวบา)
- นักเรียนคิดว่าภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ของประเทศที่ตนเองได้รับเป็นอย่างไร
- ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆ
- อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์รูปแบบลักษณะของประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโมเดลลูกโลก
- จับฉลากเลือกประเทศและศึกษาข้อมูล
- ออกแบบชิ้นงานและนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น
- การอภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็ก
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
อธิบายการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ในการทำงานกลุ่ม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
ทักษะ
-ทักษะชีวิต
-ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการเรียนรู้
-ทักษะICT
-ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์และ มีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีความมุ่งมั่นในการทำงานและการเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5
โจทย์
ประวัติศาสตร์
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Round table
- Show  and Share
- Round Rubin
- Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - คลิปวิดีโอโชซอนโบราณ
- กระดาษ ชาร์ต
- แผนที่
- อินเตอร์เน็ต
- ดูคลิปวิดีโอโชซอนโบราณ
- นักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
- ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจ
- อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
- นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร
- แสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของบทความ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- การสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์
- การนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
- การเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน
- การนำเสนอชิ้นงานบทความ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- บทความ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละประเทศที่น่าสนใจให้ผู้อื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะ
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการสื่อสาร
 - ทักษะICT
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

6
โจทย์
- การเมืองการปกครอง
- ประชากร (การศึกษา, ศาสนา, ภาษา)
Key  Question
นักเรียนคิดว่าการเมืองการปกครองที่ประเทศที่ตนเองศึกษามีการปกครองอย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Round table
- Show  and Share
- Round Rubin
- Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - เรื่องเล่าการปกครองของประเทศซีแลนด์
- กระดาษ ชาร์ต
- แผนที่
- อินเตอร์เน็ต

- ฟังเรื่องเล่าการปกครองของประเทศซีแลนด์ ให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ฟัง
-  แสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูล
- ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจ 
- อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
- ครูเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายของประเทศสิงค์โปร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไร นักเรียนคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลทางการเมือง และการปกครองของแต่ละประเทศ
- นักเรียนแต่ละคนสืบค้นและนำเสนอข้อมูล
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องเล่า ประเทศซีแลนด์
- สืบค้นและนำเสนอข้อมูลการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ
- สืบค้นและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของแต่ละประเทศ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจการเมืองการปกครอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและอธิบายการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ รวมถึงที่มาและจำนวนประชากร (การศึกษา, ศาสนา, ภาษา) และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
ทักษะ
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการสื่อสาร
 - ทักษะICT
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดี
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7
โจทย์
เศรษฐกิจ
- พลังงาน
- วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี
- การขนส่ง
- การสื่อสาร
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่ดี
- ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ตนเองศึกษา
เครื่องมือคิด
 - Round table
- Show  and Share
- Round Rubin
- Mind Mapping
- Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- คลิปรายการ มองโลกแบบวิกรม ตอน การศึกษาดี เศรษฐกิจดี
- เรื่องเล่าการคว่ำบาตรทางการค้าประเทศเกาหลีเหนือ/ประเทศพม่า
- อินเตอร์เน็ต
- ดูคลิปรายการ มองโลกแบบวิกรม ตอน การศึกษาดี เศรษฐกิจดี
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ดู
- ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ตนเองศึกษา
- ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจ
- เรื่องเล่าการคว่ำบาตรทางการค้าประเทศเกาหลีเหนือ/ประเทศพม่า ให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนคิดว่าการค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังศึกษา
- อภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ดูคลิปรายการมองโลกแบบวิกลม
- ครูเล่าเรื่องสิงค์โปรให้นักเรียนวิเคราะห์
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากระบบเศรษฐกิจทั่วโลก
ชิ้นงาน
- นำเสนอปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ ประเทศที่ศึกษาและการค้าระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและอธิบายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ศึกษารวมถึงตังบ่งชี้ถึงคุณภาพของเศรษฐกิจที่ตนเองกำลังศึกษาได้
ทักษะ
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการสื่อสาร
 - ทักษะICT
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นที่ดี
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

8
โจทย์
วัฒนธรรม
- ศิลปะ
- อาหาร
- ภาพยนตร์
- นาฏศิลป์
- เทศกาล
- ประเพณี
- วันสำคัญ
- กีฬา
Key  Question
 นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมของประเทศที่ตนเองศึกษามีรูปแบบลักษณะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
 - Round table
- Show  and Share
- Round Rubin
- Mind Mapping
- Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ภาพ วัฒนธรรมคนจีน
- กระดาษ
- อินเตอร์เน็ต
- ดูภาพ วัฒนธรรมคนจีน
- จากภาพที่ได้ดูนักเรียนรู้สึกอย่างไร
- ร่วมแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมของประเทศที่ตนเองศึกษามีรูปแบบลักษณะเป็นอย่างไร
-  ร่วมแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูล
-  ออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจ
- เล่าเรื่องปลาบึก ในลุ่มแม่น้ำโขง ให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร
- ครูเปิดคลิปวิดีโอรถแข่งไม้
- นักเรียนเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ดู
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากรูปภาพ
- สืบค้นและนำเสนอข้อมูล
 - อภิปรายร่วมกัน
ชิ้นงาน
- นำเสนอวัฒนธรรมของประเทศที่ตนเองกำลังศึกษา
- นำเสนอการละเล่นและกีฬาของประเทศที่กำลังศึกษา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและอธิบายวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เศรษฐกิจในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ
 - ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะICT
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


9-10
โจทย์
- ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่ถ่ายทอด
- สรุปความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญทั้งหมด ตลอดการเรียนรู้ใน Quarter 4/58
Key  Question
นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
 - Round table
- Show  and Share
- Round Rubin
- Mind Mapping
- Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- คอมพิวเตอร์
- อินเตอร์เน็ต
- Program (After effect , Movie maker , Picasa)
- นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร?”
- ร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟังได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter 4/58 มาลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- จัดกระทำข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น สารคดีสั้น Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
- นำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
- อภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
-  สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 4/58 
- ประเมินตนเองพร้อมทั้งเขียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
 - ออกแบบลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- นำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สารคดีสั้น  ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 4/58 
- ประเมินตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลที่น่าสนใจให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้
ทักษะ
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะICT
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์และ มีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีความมุ่งมั่นในการทำงานและการเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ตารางวิเคราะห์หัวเรื่องโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด) แต่ละกลุ่มสาระ
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Where we stand ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 / 2558
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
ลักษณะภูมิศาสตร์และ สถานที่ตั้งของประเทศต่างๆ
- สถานที่สำคัญของประเทศนั้นๆ
- ประวัติ /ภาษา/ สกุลเงิน
มาตรฐาน ว1.2
- สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่น ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
(ว1.2 ม.3/4)
- อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์  พืช และ สิ่งแวดล้อม (ว1.2 ม.3/5)
- สำรวจระบบนิเวศต่างๆ
ในท้องถิ่นและอธิบายความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  (ว2.1 ม.3/1)
มาตรฐาน ว2.2
- วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากร     ธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการ แก้ไขปัญหา(ว2.2ม.3/1)
 มาตรฐาน ศ1.1
- บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา
โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ (ศ1.1ม.1/1)
- วาดภาพทัศนียภาพ แสดงให้เห็นระยะใกล้ไกลเป็น ๓ มิติ(ศ1.1ม.1/3)
- มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓  ประเภท
(ศ1.1ม.3/4)
- ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่นๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล (ศ1.1ม.1/5)
- ประเมินงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิถีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่น(ศ1.1ม.1/6)
มาตรฐาน พ1.1
- เปรียบเทียบการเปลี่ยน
แปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
แต่ละช่วงของชีวิต(พ1.1ม.3/1)
- วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
(พ1.1ม.3/2)
- วิเคราะห์ สื่อ  โฆษณา 
ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
(พ1.1ม.3/3)
มาตรฐาน พ5.1
- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน(พ5.1ม.3/1)
มาตรฐาน ง2.1
- สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบ อย่างปลอดภัย   ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด เป็นภาพร่าง ๓ มิติ เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบ   และแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล (ง2.1ม.2/2)
มาตรฐาน ง3.1
- อภิปราย ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง3.1ม.1/2)
- ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ (ง3.1ม.1/3)
มาตรฐาน ส2.1
- ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล (ส2.1ม.1/1)
-  ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (ส2.1ม.1/2)
 - อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน
(ส2.1ม.1/3)
- แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น (ส2.1ม.1/4)
 มาตรฐาน ส2.2
- อธิบายระบอบการปกครอง  แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
 (ส2.2ม.1/1) 
มาตรฐาน ส2.1
- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(2.1  ม.1/1)
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(2.1  ม.1/2)
- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(2.1  ม.1/3)

......................................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง

มาตรฐาน ว2.2
- อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อม
และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา  (ว2.2ม.3/5)
มาตรฐาน ว6.1
- สืบค้นอธิยานองค์ประกอบลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ  (ว6.1ม.1/1)
- ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายของลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ  (ว8.1ม.2/5)
- สืบค้นและอธิบายการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม (ว8.1ม.2/6)

มาตรฐาน ศ1.2
- ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่นที่ตนเองศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
(ศ1.2 ม.1/1)
- ระบุและเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่างๆ ในประเทศไทย (ศ1.2 ม.1/2)
- เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของประเทศที่ตนเองศึกษา (ศ1.2 ม.1/3)มาตรฐาน ง3.1
- อธิบายองค์ประกอบ
และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ง3.1ม.4-6/2)
-ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
 (ง3.1ม.4-6/8)
- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
(ง3.1ม.4-6/9)
- ใช้คอมพิวเตอร์ใน                   การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจ (ง3.1ม.4-6/10)
-ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
(ง3.1ม.4-6/11)

มาตรฐาน ส2.2
- วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบ การปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ  ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย(ส2.2ม.1/2) 
มาตรฐาน ส3.1
- อธิบายความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ (ส3.1ม.1/1)
 มาตรฐาน ส3.2
- วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ (ส3.2ม.1/1
- อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ส3.2ม.1/4
มาตรฐาน ส4.1

มาตรฐาน ส2.1
และต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
(2.1  ม.1/4)
- สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(2.1  ม.1/5)
มาตรฐาน ส2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
(2.2  ม.1/2)

.......................................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
การเมืองการปกครอง
ประชากร (การศึกษา, ศาสนา, ภาษา)
เศรษฐกิจ
- พลังงาน
- วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี
- การขนส่ง
- การสื่อสาร

มาตรฐาน ว6.1
- สืบค้นอธิยานองค์ประกอบลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ  (ว6.1ม.1/1)
- ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายของลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ
 (ว8.1ม.2/5)
- สืบค้นและอธิบายการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
(ว8.1ม.2/6)

มาตรฐาน ศ1.1
- บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา
โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ (ศ1.1ม.1/1)
- วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน   ทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ(ศ1.1ม.1/3)
- มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓  ประเภท
(ศ1.1ม.1/4)
- มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ
(ศ1.1ม.1/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์
ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
และจินตนาการ(ศ1.1ม.1/6)

มาตรฐาน พ1.1
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก สื่อ  โฆษณาต่างๆ  ที่มีผลต่อต่อการเดินทางได้
(พ1.1ม.3/3)

มาตรฐาน ง3.1
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
(ง3.1ม.1/3)
 -ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมี
จิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ(ง3.1ม.1/4)
มาตรฐาน ง3.1
- อธิบายองค์ประกอบ
และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ง3.1ม.4-6/2)
-ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
 (ง3.1ม.4-6/8)
- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
(ง3.1ม.4-6/9)
มาตรฐาน ส4.1
- วิเคราะห์เรื่องราว เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์  ได้อย่างมีเหตุผล   ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์(ส.4.1ม.1/1)  
- วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ (ส.4.1ม.1/1)
 มาตรฐาน ส4.2
- อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง
ของภูมิภาคต่าง ๆ  ในโลกโดยสังเขป (ส.4.2ม.3/1)
  มาตรฐาน ส5.1
- ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์  และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป        อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส5.1ม.3/1)
มาตรฐาน ส2.1
- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(2.1  ม.1/1)
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(2.1  ม.1/2)
- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(2.1  ม.1/3)
- สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่าง
........................................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
- ใช้คอมพิวเตอร์ใน                   การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจ (ง3.1ม.4-6/10)
-ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
(ง3.1ม.4-6/11)

มาตรฐาน ส2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
(2.2  ม.1/2)

วัฒนธรรม
- ศิลปะ
- อาหาร
- ภาพยนตร์
- นาฏศิลป์
- เทศกาล
- ประเพณี
- วันสำคัญ
- กีฬา

มาตรฐาน ว6.1
- สืบค้นอธิยานองค์ประกอบลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ  (ว6.1ม.1/1)
- ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายของลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ 
(ว8.1ม.2/5)
- สืบค้นและอธิบายการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
(ว8.1ม.2/6)
มาตรฐาน ศ1.1
- บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา
โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ (ศ1.1ม.1/1)
- วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน   ทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ(ศ1.1ม.1/3)
- มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓  ประเภท
(ศ1.1ม.1/4)
- มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงาน
มาตรฐาน พ1.1
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก สื่อ  โฆษณาต่างๆ  ที่มีผลต่อต่อการเดินทางได้ (พ1.1ม.3/3)
- อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบร่างกายเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งต่างๆที่มีผลต่อการดำรงชีวิต ในต่างประเทศ
 (พ1.1ม.4-6/1)

มาตรฐาน ง3.1
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน(ง3.1ม.1/3)
 -ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมี
จิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ(ง3.1ม.1/4)
มาตรฐาน ส4.1
- วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ (ส.4.1ม.1/1)
 มาตรฐาน ส4.2
- อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง
ของภูมิภาคต่าง ๆ  ในโลกโดยสังเขป (ส.4.2ม.3/1)
  มาตรฐาน ส5.1
- ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมวิเคราะห์  และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
มาตรฐาน ส2.1
- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(2.1  ม.2/1)
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(2.1  ม.2/2)
.......................................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง


มาตรฐาน ศ1.1
ทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ (ศ1.1ม.1/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์
ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
และจินตนาการ (ศ1.1ม.1/6)

มาตรฐาน พ 1.1
- วางแผนดูแลสุขภาพ
ตามภาวการณ์เจริญเติบโต
และพัฒนาการของตนเองในการ
แปลงเปลี่ยนด้านต่างๆ เพื่อปรับสมดุลให้เข้ากับสถานที่ต่างๆ
 (พ1.1ม.4-6/2)
มาตรฐาน ง3.1
- อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (ง3.1ม.4-6/2)
-ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน(ง3.1ม.4-6/8)
- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
(ง3.1ม.4-6/9)
มาตรฐาน ส5.1
ทวีป      อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส5.1ม.3/1)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
(ส5.1ม.3/2)

มาตรฐาน ส2.1
- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(2.1  ม.2/3)
- สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน(2.1  ม.2/4)
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้
Quarter 3
มาตรฐาน ว6.1
- สืบค้นอธิยานองค์ประกอบลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ  (ว6.1ม.1/1)
- ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายของลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ  (ว8.1ม.2/5)
- สืบค้นและอธิบายการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม (ว8.1ม.2/6)
มาตรฐาน ศ2.2
- อธิบายบทบาทความสัมพันธ์ และอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมโลก (ศ2.2 ม.1/1)
- ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมที่ต่างกัน (ศ2.2 ม.1/2)


มาตรฐาน พ 3.2
- นักเรียนร่วมมือในการทำงานเป็นทีม (พ.3.2 ม.1/ 5)
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และยอมรับข้อแตกต่างระหว่างหารทำงานร่วมกัน
 (พ.3.2 ม.1/ 6)มาตรฐาน ง3.1
 - ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ(ง3.1ม.4-6/12)
มาตรฐาน ง4.1
- อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย (ง4.1ม.1/1)


มาตรฐาน ส5.1
- วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือ     ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
(ส5.1ม4-6/2)
มาตรฐาน ส2.1
- สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(2.1  ม.3/5)
มาตรฐาน ส2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
(2.2  ม.2/2)
....................................