เป้าหมาย (Understanding Goal) : เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและอธิบายวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างประเทศ รวมถึงที่มาและความสำคัญของวัฒนธรรมนั้นเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนได้ และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Week
Input
Process
Output
Outcome7

22-26 ก.พ. 59

โจทย์
 - เศรษฐกิจและวัฒนธรรมต่างประเทศ  
- ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Key  Questions
 - นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรม / เศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความสำคัญอย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมกับเราได้อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร

  เครื่องมือคิด
Brainstorm นักเรียนระดมความคิดวิเคราะห์งานการถ่ายทอดองค์ความรู้
Show  and Share
- นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ รวมถึงแนวคิดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- นำเสนอข้อมูลและรูปแบบวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Wall thinking ติดชิ้นงานการนำเสนอประเทศและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- คอมพิวเตอร์
- อินเตอร์เน็ต
- Program (After effect , Movie maker , Picasa)
อังคาร
ชง : ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสัปดาห์ที่แล้ว
ซึ่งเกี่ยวกับการเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ
 - ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมีความสำคัญอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟัง รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่แต่ละคนศึกษา
- นักเรียนแต่ละคนสืบค้นและศึกษาข้อมูลต่างๆ อาทิ วัฒนธรรมการกิน  การแต่งกาย  ภาษา  อาหาร ฯลฯ
 - ครูและนักเรียนสรุปข้อมูลที่ได้สืบค้นพร้อมทั้งวางแผนในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามที่แต่ละคนสนใจ  อาทิเช่น คลิปวีดีโอการ์ตูนช่อง   Pop up   ชาร์ตความรู้  ฯลฯ
- ครูและนักเรียนแต่ละคนนำเสนอข้อมูลของตนเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในวงสนทนา
- ในขณะที่แต่ละคนนำเสนอข้อมูล เพื่อนๆและคุณครู ได้ร่วมสรุปข้อมูลที่นำเสนอลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟัง รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ตนเองประทับใจ
ศุกร์
ใช้ : ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
เชื่อม:  นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- สืบค้นและศึกษาข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น วัฒนธรรมการกิน  การแต่งกาย  ภาษา  อาหาร ฯลฯ
 - สรุปข้อมูลที่ได้สืบค้นพร้อมทั้งวางแผนในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามที่แต่ละคนสนใจ  อาทิเช่น คลิปวีดีโอการ์ตูนช่อง   Pop up   ชาร์ตความรู้  ฯลฯ และนำเสนอข้อมูล
สรุปข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สรุปข้อมูลที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ 3 มาลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ ในรูปแบบต่างๆ ตามที่แต่ละคนสนใจ  อาทิเช่น สารคดีสั้น  Chip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
- นำเสนอความคืบหน้าของการนำเสนอ
ชิ้นงาน
- คลิปวีดีโอการ์ตูนช่อง   Pop up   ชาร์ต  ฯลฯ  วัฒนธรรมแต่ละประเทศ
- สารคดีสั้น  Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
ความรู้
- ที่มาและความสำคัญของวัฒนธรรม / เศรษฐกิจ ในแต่ละประเทศ(ที่กำลังศึกษา)
- วิธีการวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย ให้สั้นกระชับ เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่ง่ายสำหรับผู้อื่น
 - รูปแบบการนำเสนอและสื่อสารสิ่งที่มีคุณภาพและมีความหมายต่อผู้อื่น

ทักษะ
ทักษะชีวิต
นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนๆ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น สร้างสรรค์งานร่วมกับเพื่อนๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล
ทักษะทำงานร่วมกัน
- การใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม / เศรษฐกิจ ของแต่ละประเทศ
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อวงสนทนากลุ่ม
ทักษะICT
- นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล และนำมาจัดกระทำข้อมูลให้ง่ายสะดวกต่อการตัดต่อ ทำเป็นรายการ

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อความเหมือนและแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรม
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
บันทึกหลังการเรียนรู้ 
      ในการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่จะนำสู้เรื่อง World war for? เป็นส่วนใหญ่ เพราะในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นหน่วย Where we stand?  ทุกคนได้เรียนรู้เป็นไปอย่างดี
งานกลุ่มทั้ง 6 กลุ่ม ตอนนี้ทุกคนได้ทำงานดำเนินไปอย่างดี
เนื่องจากในสัปดาห์นี้เรียนอยู่เพียง 4 วัน เพราะในวันจันทร์เป็นวันมาฆบูชา มีคาบPBL อยู่ถึง 2 ชั่วโมง
ครูจึงจัดการเรียนรู้เป็นแบบ Flip classroom เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ในส่วนของทีมถ่ายทำในสัปดาห์นี้ได้แก่ พี่มิลล์, พี่กระต่าย และพี่บอล ทุกคนร่วมกันวางแผนและเข้ามาพูดคุยกับครู และนำไปตัดต่อในเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา

กิจกรรมคู่ขนาน
 ...นักเรียนได้บ่อปลาข้างบ้าน ม.2 มากำกับดูแล ทุกคนหาต้นผัก ตระไคร้ มาปลูกแซมไว้เป็นอย่างดี แต่เนื่องด้วยบ่อปลามที่รองพื้นด้วยพลาสติด ตอนนี้น้ำเกิดรั่วและการเติมน้ำต้องใช้ปริมาณที่ค่อยข้างเยอะ ในส่วนของการปลูกล้วย/ผัก/ข้าว นักเรียนกลุ่มที่ถ่ายทำจะเล่าดำเนินเรื่องผ่านเรื่องราวที่กลุ่มเขาได้ทำขมวดไว้ไม่เกิน 5 นาที
     นักเรียนชั้น ม.1, ม.2 ในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมเดินออกจากความคิดในวันเสาร์ ในช่วงวันพฤหัสฯ 
และวันศุกร์ นักเรื่องก็เลยได้ร่วมพูดคุยวางแผนการเดินทาง

ส่วนของสรุปข้าวและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ หลายคนทำเสร็จในวันศุกร์ บางส่วนของนำไปทำเป็นการบ้านหลังจากเดินทางกลับมา.


ชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. ในการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่จะนำสู้เรื่อง World war for? เป็นส่วนใหญ่ เพราะในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นหน่วย Where we stand? ทุกคนได้เรียนรู้เป็นไปอย่างดี งานกลุ่มทั้ง 6 กลุ่ม ตอนนี้ทุกคนได้ทำงานดำเนินไปอย่างดี
  เนื่องจากในสัปดาห์นี้เรียนอยู่เพียง 4 วัน เพราะในวันจันทร์เป็นวันมาฆบูชา มีคาบPBL อยู่ถึง 2 ชั่วโมง
  ครูจึงจัดการเรียนรู้เป็นแบบ Flip classroom เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของทีมถ่ายทำในสัปดาห์นี้ได้แก่ พี่มิลล์, พี่กระต่าย และพี่บอล ทุกคนร่วมกันวางแผนและเข้ามาพูดคุยกับครู และนำไปตัดต่อในเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา

  กิจกรรมคู่ขนาน
  ...นักเรียนได้บ่อปลาข้างบ้าน ม.2 มากำกับดูแล ทุกคนหาต้นผัก ตระไคร้ มาปลูกแซมไว้เป็นอย่างดี แต่เนื่องด้วยบ่อปลามที่รองพื้นด้วยพลาสติด ตอนนี้น้ำเกิดรั่วและการเติมน้ำต้องใช้ปริมาณที่ค่อยข้างเยอะ ในส่วนของการปลูกล้วย/ผัก/ข้าว นักเรียนกลุ่มที่ถ่ายทำจะเล่าดำเนินเรื่องผ่านเรื่องราวที่กลุ่มเขาได้ทำขมวดไว้ไม่เกิน 5 นาที
  นักเรียนชั้น ม.1, ม.2 ในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมเดินออกจากความคิดในวันเสาร์ ในช่วงวันพฤหัสฯ และวันศุกร์ นักเรื่องก็เลยได้ร่วมพูดคุยวางแผนการเดินทาง
  ส่วนของสรุปข้าวและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ หลายคนทำเสร็จในวันศุกร์ บางส่วนของนำไปทำเป็นการบ้านหลังจากเดินทางกลับมา.

  ตอบลบ