เป้าหมาย (Understanding Goal) : เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละประเทศที่น่าสนใจให้ผู้อื่นรับทราบและเข้าใจได้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5
Week
              Input
Process
Output
Outcome


5

8-12 ก.พ. 59

โจทย์
ประวัติศาสตร์
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่ามีกี่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Show  and Share
- นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
- นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
Wall thinking
- ติดชิ้นงานชิ้นงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- กระดาษ ชาร์ต
- แผนที่
- อินเตอร์เน็ต

จันทร์
ชง : ครูเปิดคลิปวิดีโอโชซอนโบราณ ให้นักเรียนดู
เชื่อม : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด   นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ดู
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ดู
อังคาร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูล
พุธ
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คิดศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ(Model, เพลงชาร์ตรายงานการ์ตูนช่อง, power point ฯลฯ)
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอ
ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่ามีกี่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของบทความ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- การสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์
- การนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
- การเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน
- การนำเสนอชิ้นงานบทความ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- บทความ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละประเทศที่น่าสนใจให้ผู้อื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ออกแบบและร่วมกันวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลและสร้างสรรค์ชิ้นงานจากสื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
 คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
- การอธิบายตำแหน่งและสถานที่ตั้งของประเทศที่ใช้เป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ภาพกิจกรรม 
นักเรียนทุกคนได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศของตนเองและของเพื่อนๆ อีกทั้ง 16 ประเทศ ที่นำมาร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ครูจึงฉกฉวยโอกาสอันดีให้พี่ๆ ม.1 เขียนสรุปความเข้าใจลงในกระดาษ A4 ไว้อีกด้วย เพื่อเป็นการจัดการข้อมูลไว้เพื่อ ให้นักเรียนเห็นTimeline เกี่ยวกับนานาประเทศทั่วโลก เห็นความเชื่อมโยงสู่กันและกัน
ในสัปดาห์นี้ครูใช้คำถาม "นักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?" ให้พี่ช่วยกันนำเสนอความคืบหน้าของข้อมูลในกระดาษบลู๊ฟของแต่ละคน และให้เพื่อนๆ สอบถามความเข้าใจ
...ในส่วนของทีมถ่ายทำในสัปดาห์นี้ก็คือ พี่อังๆ พี่ไอดิน และพี่โจเซฟ ทุกคนมีการวางแผนร่วมกันและAAR ทุกวันก่อนกลับบ้าน และช่วงเช้าก่อนการเรียนรู็ในแต่ละวันจะร่วมBAR กับคุณครู
และครูให้เพื่อนๆ รับชมคลิปการนำเสนอของกลุ่มพี่ปุณ พี่ออสติน และพี่เพชร ในการEdit รอบที่3 สมบูรณ์ ดูแล้วทุกคนต่างภาคภูมิในความสามารถอันเยี่ยมยอดของแต่ละกลุ่ม
ก่อนทุกคนแยกย้ายไปหาข้อมูลเพิ่ม ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคิดว่ามีกี่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร?"

ในส่วนของกิจกรรมคู่ขนานต่างๆ ทุกคนต่างช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี เพื่อเตรียมพร้อมของบรรยากาศรอบๆ บริเวณบ้านเรียนมัธยมฯ และพี่ๆ ม.1 ยังต้องดูแลใในส่วนของบ่อปลาข้างบ้าน ม.2 อีกบ่อ เพื่อเตรียมตอยรับเข้าสู่ชั้นเรียนในปีการศึกษาหน้า
_ทุกคนต่างมีความสุขในการเรียนรู้ในทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู้PBL ในแต่ละสัปดาห์ ตลอดQuarter4
ภาพชิ้นงาน       
                

1 ความคิดเห็น:

 1. นักเรียนทุกคนได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศของตนเองและของเพื่อนๆ อีกทั้ง 16 ประเทศ ที่นำมาร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
  ครูจึงฉกฉวยโอกาสอันดีให้พี่ๆ ม.1 เขียนสรุปความเข้าใจลงในกระดาษ A4 ไว้อีกด้วย เพื่อเป็นการจัดการข้อมูลไว้เพื่อ ให้นักเรียนเห็นTimeline เกี่ยวกับนานาประเทศทั่วโลก เห็นความเชื่อมโยงสู่กันและกัน
  ในสัปดาห์นี้ครูใช้คำถาม "นักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?" ให้พี่ช่วยกันนำเสนอความคืบหน้าของข้อมูลในกระดาษบลู๊ฟของแต่ละคน และให้เพื่อนๆ สอบถามความเข้าใจ
  ...ในส่วนของทีมถ่ายทำในสัปดาห์นี้ก็คือ พี่อังๆ พี่ไอดิน และพี่โจเซฟ ทุกคนมีการวางแผนร่วมกันและAAR ทุกวันก่อนกลับบ้าน และช่วงเช้าก่อนการเรียนรู็ในแต่ละวันจะร่วมBAR กับคุณครู
  และครูให้เพื่อนๆ รับชมคลิปการนำเสนอของกลุ่มพี่ปุณ พี่ออสติน และพี่เพชร ในการEdit รอบที่3 สมบูรณ์ ดูแล้วทุกคนต่างภาคภูมิในความสามารถอันเยี่ยมยอดของแต่ละกลุ่ม
  ก่อนทุกคนแยกย้ายไปหาข้อมูลเพิ่ม ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคิดว่ามีกี่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร?"

  ในส่วนของกิจกรรมคู่ขนานต่างๆ ทุกคนต่างช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี เพื่อเตรียมพร้อมของบรรยากาศรอบๆ บริเวณบ้านเรียนมัธยมฯ และพี่ๆ ม.1 ยังต้องดูแลใในส่วนของบ่อปลาข้างบ้าน ม.2 อีกบ่อ เพื่อเตรียมตอยรับเข้าสู่ชั้นเรียนในปีการศึกษาหน้า
  _ทุกคนต่างมีความสุขในการเรียนรู้ในทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู้PBL ในแต่ละสัปดาห์ ตลอดQuarter4

  ตอบลบ