เป้าหมาย (Understanding Goal) : เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week10

เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลที่น่าสนใจให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
10

14-18 มี.ค. 59
โจทย์
- ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่ถ่ายทอด
สรุปความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญทั้งหมด ตลอดการเรียนรู้ใน Quarter 3

Key  Question
นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร?

  เครื่องมือคิด
Show  and Share
นำเสนอข้อมูลและรูปแบบวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้ Quarter 4
Wall Thinking ติดชิ้นงานตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้ ประเมินตนเอง และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต
- Program (After effect , Movie maker , Picasa)


จันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟังได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ 3 มาลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
อังคาร - พุธ
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนลงมือจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น สารคดีสั้น  Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ศุกร์
เชื่อม ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมสรุปตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- นักเรียนทำ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียนQuarter 3
- นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ประเมินตนเอง พร้อมทั้งเขียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
 - ออกแบบลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- นำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สารคดีสั้น  ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 3
- ประเมินตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลที่น่าสนใจให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละประเทศร่วมกัน
ทักษะการทำงารร่วมกัน
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- การใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆของต่างประเทศ
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อวงสนทนากลุ่ม
ทักษะICT
สามารถถ่ายทอดงานนำเสนอผ่านรายการสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละประเทศได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างมี

คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า
 - การอธิบายความหลากหลายของข้อมูล
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ภาพกิจกรรม
          ในตลอดQuarter นี้ เป็นงานต่อเนื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งที่เด็กๆ นักเรียนจะต้องขมวดความเข้าใจในแต่ละประเทศของตนเองมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจคนละ 3-5 นาที (ผ่านคลิป /Power point


และแต่ละคนได้นำเสนอความเข้าใจต่างๆ ที่แต่ละคนได้ขมวดความเข้าใจผ่านมา ความยาวไม่เกิน 3 นาที
และร่วมกันรับชมและเสนอแนะตามความเข้าใจ และตั้งคำถามให้เพื่อนๆ ตอบคำถามสิ่งที่ยังไม่รู้ และแสวงหาคำตอบต่างๆ
          หามิติต่างๆ มาถ่ายทอดเรื่องราวมาจัดนิทรรศการงานสรุปสิ้นQuarter 4
 ทุกคนได้เสนอสิ่งที่ตนเองถนัดและอยากถ่ายทอดตลอดการเรียนรู้ 10 สัปดาห์ ในระหว่างที่ร่วมวางแผน ดังกล่าว
พี่อังๆ นำวงแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในการซักถามความคิดเห็นต่างๆ เพื่อขมวดเรื่องราวลงในกระดาน ที่เพื่อนๆ เสนอแนะตามกันมา จากนนั้นทุกคนช่วยกันจัดบ้านเพื่อเตรียมรับผู้มาเยือนในวันพฤหัสฯ ช่วงบ่ายโมงครึ่ง
นักเรียนทุกคนเขียน Mind Mapping(หลังเรียน) / ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ / สรุปสัปดาห์ที่ 10 /  ประเมินตนเอง.....ปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2558

ภาพชิ้นงาน        

1 ความคิดเห็น:

 1. ในตลอดQuater4 นี้ เป็นงานต่อเนื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งที่เด็กๆ นักเรียนจะต้องขมวดความเข้าใจในแต่ละประเทศของตนเองมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจคนละ 3-5 นาที (ผ่านคลิป /Power point) และแต่ละคนได้นำเสนอความเข้าใจต่างๆ ที่แต่ละคนได้ขมวดความเข้าใจผ่านมา ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  และร่วมกันรับชมและเสนอแนะตามความเข้าใจ และตั้งคำถามให้เพื่อนๆ ตอบคำถามสิ่งที่ยังไม่รู้ และแสวงหาคำตอบต่างๆ

  หามิติต่างๆ มาถ่ายทอดเรื่องราวมาจัดนิทรรศการงานสรุปสิ้นQuarter4 ทุกคนได้เสนอสิ่งที่ตนเองถนัดและอยากถ่ายทอดตลอดการเรียนรู้ 10 สัปดาห์ ในระหว่างที่ร่วมวางแผน ดังกล่าว
  พี่อังๆ นำวงแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในการซักถามความคิดเห็นต่างๆ เพื่อขมวดเรื่องราวลงในกระดาน ที่เพื่อนๆ เสนอแนะตามกันมา จากนนั้นทุกคนช่วยกันจัดบ้านเพื่อเตรียมรับผู้มาเยือนในวันพฤหัสฯ ช่วงบ่ายโมงครึ่ง

  นักเรียนทุกคนเขียน Mind Mapping(หลังเรียน) / ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ / สรุปสัปดาห์ที่ 10 / ประเมินตนเอง.....ปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2558

  ตอบลบ