เป้าหมาย (Understanding Goal) : เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศไทยกับต่างประเทศ ความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย ให้สั้นกระชับ เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่ง่ายสำหรับผู้อื่น ด้วยรูปแบบและวิธีการนำเสนอและสื่อสารสิ่งที่มีคุณภาพและมีความหมายต่อผู้อื่น
Week
               Input
Process
Output
Outcome8

29 ก.พ. 59
-
4 มี.ค. 59
โจทย์
 - การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ภาษา , การศึกษา , สาธารณสุข , ดนตรี , เทศกาล , ประเพณีสำคัญ ฯลฯ)
- ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Key  Questions
 - นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมกับเราได้อย่างไร Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร

เครื่องมือคิด
Show  and Share
- นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ รวมถึงแนวคิดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- นำเสนอข้อมูลและรูปแบบวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Wall Thinking  ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- คอมพิวเตอร์ ใช้ในการตักต่องานสร้างสรรค์
- อินเตอร์เน็ต

ชง : ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมกับเราได้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟัง รวมทั้งพูดคุยแนวทางและวิธีการนำเสนอของแต่ละคน- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอวิธีนำเสนอของตัวเองเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟังได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ 3 มาลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- นักเรียนแต่ละคนลงมือจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น สารคดีสั้น  Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ใช้ : ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- สืบค้นและศึกษาข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น วัฒนธรรมการกิน  การแต่งกาย  ภาษา  อาหาร ฯลฯ
 - สรุปข้อมูลที่ได้สืบค้นพร้อมทั้งวางแผนในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามที่แต่ละคนสนใจ  อาทิเช่น คลิปวีดีโอการ์ตูนช่อง   Pop up   ชาร์ตความรู้  ฯลฯ และนำเสนอข้อมูล
สรุปข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สรุปข้อมูลที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ 3 มาลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ ในรูปแบบต่างๆ ตามที่แต่ละคนสนใจ  อาทิเช่น สารคดีสั้น  Chip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
- นำเสนอความคืบหน้าของการนำเสนอ
ชิ้นงาน
- คลิปวีดีโอการ์ตูนช่อง   Pop up   ชาร์ต  ฯลฯ  วัฒนธรรมแต่ละประเทศ
- สารคดีสั้น  Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
ความรู้
 นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศไทยกับต่างประเทศ ความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย ให้สั้นกระชับ เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่ง่ายสำหรับผู้อื่น ด้วยรูปแบบและวิธีการนำเสนอและสื่อสารสิ่งที่มีคุณภาพและมีความหมายต่อผู้อื่น

ทักษะ
ทักษะการสื่อสาร
นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจ นำเสนอให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายและข้อมูลที่ทำให้เข้าใจง่าย
ทักษะการจัดกระทำข้อมูล
- นักเรียนสมารถใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ  รวมทั้งการวางแผนในการทำงานในการถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
ทักษะทำงานร่วมกัน
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อวงสนทนากลุ่ม
ทักษะICT
นักเรียนจัดการข้อมูล ตัดต่อสร้างสรรค์งานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อความเหมือนและแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรม
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ภาพกิจกรรม
          การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นการจัดกระทำคลิปของแต่ละประเทศ เพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลของแต่ละคน ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอื่นๆ ที่เด็กๆ แต่ละคนจะถ่ายทอดเล่าลงในคลิป เพียง 3-5 นาที ในส่วนของรูปแบบให้ขึ้นอยู่กับพี่ๆ แต่ลละคนจะร่วมกันวางแผนลงในคลิป(อาจหลายรูปแบบ)
...ในการถ่ายทำรายการสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ week นี้ คนดำเนินการ คือ พี่ปังปอนด์กับพี่ซินดี้ 
ซึ่งครูก็เห็นความพยายามในการเล่าเรื่องราว ผ่านการถ่ายทำที่ลองผิด/ถูก และเพื่อนๆ ได้เข้าไปช่วยในการสร้างสรรค์คลิปไปพร้อมอีกด้วย


_คุณครูพาเด็กๆ ไปดูท่อปลูกผักในช่วงเช้าของวัน เพื่อให้พวกเขาเห็นการเจริญเติบโตของผัก / พรวนดิน / ใส่ปุ๋ย / รดน้ำ ฯลฯ บำรุงดูแลท่อของแต่ละคนและเพื่อนๆ Peer assist เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เด็กๆ ได้ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะต่างๆ 
และยังมีบ่ปลาที่พี่ๆ ต้องได้ดูแลที่หลังบ้าน ม.2 พี่ๆ ช่วยกันปลูก


    ภาพชิ้นงาน

                      

1 ความคิดเห็น:

 1. การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นการจัดกระทำคลิปของแต่ละประเทศ เพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลของแต่ละคน ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอื่นๆ ที่เด็กๆ แต่ละคนจะถ่ายทอดเล่าลงในคลิป เพียง 3-5 นาที ในส่วนของรูปแบบให้ขึ้นอยู่กับพี่ๆ แต่ลละคนจะร่วมกันวางแผนลงในคลิป(อาจหลายรูปแบบ)

  ...ในการถ่ายทำรายการสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ week นี้ คนดำเนินการ คือ พี่ปังปอนด์กับพี่ซินดี้

  ซึ่งครูก็เห็นความพยายามในการเล่าเรื่องราว ผ่านการถ่ายทำที่ลองผิด/ถูก และเพื่อนๆ ได้เข้าไปช่วยในการสร้างสรรค์คลิปไปพร้อมอีกด้วย

  _คุณครูพาเด็กๆ ไปดูท่อปลูกผักในช่วงเช้าของวัน เพื่อให้พวกเขาเห็นการเจริญเติบโตของผัก / พรวนดิน / ใส่ปุ๋ย / รดน้ำ ฯลฯ บำรุงดูแลท่อของแต่ละคนและเพื่อนๆ Peer assist เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เด็กๆ ได้ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะต่างๆ
  และยังมีบ่ปลาที่พี่ๆ ต้องได้ดูแลที่หลังบ้าน ม.2 พี่ๆ ช่วยกันปลูกและดูแล
  ก่อนทุกคนจะมาสรุปบันทึกการปลูกข้าว/กล้วย/ผัก และบ่อเลี้ยงปลา และทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์..

  ตอบลบ