เป้าหมาย (Understanding Goal) : เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week2

 เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้
  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
Week
Input
Process
Output
Outcome2

18-22 ม.ค. 59

โจทย์
วางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วยที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าตนเองต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร
เครื่องมือคิด
Card & Chart
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share
การตั้งชื่อโครงงาน
Brainstorms
ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
Mind  Mapping
สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
Wall Thinking
ติดชิ้นงาน สิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้ ปฏิทินการเรียนรู้ และสรุปสัปดาห์
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู


สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- กระดาษสี ขนาดครึ่ง A4
- กระดาษชาร์ต
จันทร์
ชง : ครูให้นักเรียนดูภาพสถานที่แปลกๆ ในประเทศต่างๆ ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีในโลก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสถานที่แปลกๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อังคาร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร
เชื่อม : ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่องต่อการ์ด 1 แผ่น (Card & Chart )
- นักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่ที่ต้องการเรียนรู้
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ (Think pair share)
พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วยที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และตั้งชื่อหน่วย (Blackboard share)
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะออกแบบการเรียนรู้ใน Quarter 3 นี้ได้อย่างไร?”
ศุกร์
 ใช้ : นักเรียนร่วมกันทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
- นักเรียนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ลงในกระดาษชาร์ต
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 


ภาระงาน
 - การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามและความคิดเห็นที่ได้ฟัง
- การตั้งชื่อหน่วย
- การวิเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้
- การออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- เขียน Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน

ชิ้นงาน
 
- หน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้
- ชาร์ตปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
อธิบายการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ในการทำงานกลุ่ม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันทำงาน
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- สามารถคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และสร้างชิ้นงานด้วยการคิดที่หลากหลาย
ทักษะการจัดการข้อมูล
 เลือกข้อมูลมาจัดกระทำเพื่อใช้ในกระบวนวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอกระบวนการวางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนรู้
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน       สรุปการเรียนรู้รายวัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 2 นี้ ยังคงมีกิจกรรมเยอะเช่นเคย ละมีไปทัศนศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
  นักเรียนยังคงเข้าสู้ในการวางแผนออกแบบการเรียนรู้ทั้งสองPBL ให้ได้ในสัปดาห์นี้ ในส่วนของหน่วยการท่องเที่ยวรอบโลก ครูชวนนักเรียนทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนการเรียนรู้และร่วมพูดคุยกิจกรรมที่ผ่านมาในการสร้างแรงบันดาลใจ
  _ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการตอบคำถามและให้ความสำคัญในการเรียนรู้หน่วยนี้เป็นอย่างดี ครูเริ่มต้นด้วยให้นักเรียนที่ยังค้างนำเสนอหนังสือเล่าต่อจนครบทุกคน และทุกคนร่วมกันขมวดความเข้าใจผ่านการแสดงความคิดเห็นต่างๆ มากมาย
  เช่น พี่ปุณมองเห็นมิติความเชื่อมโยงของมวลมนุษย์ทั่วโลก, พี่บีทมองว่าวัฒนธรรมต่างๆ มีความหลากหลาย เหล่ามนุษย์มีความเคารพกันในเรื่องเชื่อชาติเผ่าพันธุ์ ฯลฯ
  ครูจึงเริ่มเข้าสู่การเลือกซื่อหน่วย โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าตนเองต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?” ก่อนให้ทุกคนเขียนลงในกระดาษแผ่เล็กก่อนที่นำไปติดบนกระดาน และช่วยกันขมวดจนได้หัวข้อ คือ “ประเทศ” และครูใช้คำถาม “นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วยที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?” ก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็น จนสุดท้ายได้ชื่อหน่วยคือ –Where we stand-
  จากนั้นทุกคนเขียน ‘สิ่งทีรู้แล้ว’ / ‘สิ่งที่อยากเรียนรู้’ ลงในกระดาษ Think พอทุกคนเขียนเสร็จครูให้จับกลุ่ม 3-4 คน เพื่อขมวดช่วยกันเขียนอีกครั้ง Pair และสุดท้ายทุกคนนำงานที่ได้ทุกคนชิ้นมาร่วมเขียนลงกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่ Share ก่อนครูจะนำชิ้นงานดังกล่าวมาติดเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนตลอดการเรียนรู้ในQuarterนี้ ชิ้นงานWall Thinking.
  หลังจากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อร่วมกันออกแบบวางแผน ร่วมกันสร้างปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ โดยพี่เพชรกับพี่ไอดินช่วยเพื่อนๆ ขมวดเนื้อหาที่น่าสนใจ ในการเรียนตลอดQuarterนี้ โดยวางสัปดาห์ 1, 2 กับ 10 เป็นโครงเดิม
  สุดท้ายแล้วครูร่วมกับนักเรียนช่วยกันจัดระบบข้อมูล เพื่อให้เนื้อหาของผู้เรียนไม่หลุดจากที่ครูวางแผนไว้ก่อนหน้านี้ และหลังจากนั้นนักเรียนทำMind Mapping(ก่อนเรียน)
  ส่วนในสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และบันทึกกิจกรรมคู่ขนานเป็นการบ้านเสาร์-อาทิตย์ เนื่องด้วยเวลาเรียนไม่เพียงพอ...

  ตอบลบ