เป้าหมาย (Understanding Goal) : เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week1

      เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจและเกิดฉันทะที่อยากเรียนรู้ เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเชื่อ สถานที่ และการดำรงชีวิตของมนุษย์

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1

Week
Input
Process
Output
Outcome1

11-15 ม.ค. 59

โจทย์
- สร้างแรงบันดาลใจ / สร้างฉันทะ
เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเชื่อ สถานที่ และการดำรงชีวิตของมนุษย์


Key  Questions
 - นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการดูภาพยนตร์และสารคดีพื้นที่ชีวิต ตอนเดนมาร์ก


เครื่องมือคิด
Round Rubin
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพยนตร์และสารคดีที่ได้ดู
Round table
เขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพยนตร์และสารคดีที่ได้ดู
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์และสารคดีที่ได้ดู
 place mat
เขียนสรุปจากที่ได้ชมภาพยนตร์และสารคดี นักเรียนเห็นอะไร / นักเรียนรู้สึกอย่างไร / นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
Wall thinking
ติดชิ้นงานการเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาพยนตร์และสารคดี

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
- ภาพยนตร์สาระคดีเรื่อง  “ถอดรหัส

- สารคดี พื้นที่ชีวิต เดนมาร์ก

- ภาพยนตร์สาระคดีเรื่อง  “หนีตามกาลิเลโอ
.จันทร์.
ชง  ครูเปิดภาพยนตร์สารคดีเรื่อง  “ถอดรหัส ซึ่งเกี่ยวกับแนวคิดของบุคคลที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี  ใช้แนวคิดและวิธีการของตนเอง แก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งบ่งบอกการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน เช่นอายุ สีผิว ฯลฯ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร / นักเรียนรู้สึกอย่างไร / นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (Round table)

อังคาร
ชง : ครูให้นักเรียนดูสารคดี พื้นที่ชีวิต เดนมาร์ก เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของชนชาติ เจาะลึกเข้าสู่เรื่องราวต่างๆ ของประเทศเดนมาร์ก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร / นักเรียนรู้สึกอย่างไร / นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (Round Rubin)

พุธ
ชง : ครูเปิดภาพยนตร์เรื่อง  “หนีตามกาลิเลโอ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้หญิงสองคนทีเป็นเพื่อนกัน โดยประเทศที่ไป คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ   กฎระเบียบของเมืองที่อาศัยอยู่มีความเคร่งครัด สถานที่ต่างๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร / นักเรียนรู้สึกอย่างไร / นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น (Round Rubin)

ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากภาพยนตร์และสารคดีที่ได้ดู นักเรียนรู้อะไร และสิ่งใดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

เชื่อม : แบ่งกลุ่มนักเรียน ร่วมกันตอบคำถามในรูปแบบ place mat
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอชิ้นงาน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 ภาระงาน
- เขียนสรุปสิ่งที่ได้รับชมเกี่ยวกับภาพยนตร์สารคดี 
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองแนวคิดที่แตกต่าง ด้านวัฒนธรรม แหล่งที่อยู่อาศัย
 ความเชื่อ สถานที่ และเทคโนโลยี ฯลฯ จากภาพยนตร์สารคดีที่ได้ดู

ชิ้นงาน

- place mat สรุปสิ่งที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและเกิดฉันทะที่อยากเรียนรู้ เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเชื่อ สถานที่ และการดำรงชีวิตของมนุษย์

ทักษะ
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ได้ดูกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอชิ้นงาน place matที่ทำแต่ละกลุ่ม สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และสารคดี


คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 - สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

ภาพกิจกรรม


เนื่องจากในสัปดาห์นี้ต้นข้าวมีหนอนกิน พี่ม.1 พากันถอนและย้ายต้นข้าวในแปลงนา
ภาพชิ้นงาน     
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์แรกของพี่ ม.1 ครูสร้างแรงโดยการเปิด Clip VDO รายการหนังพาไป ตอน คัชการ์นี่หรือจีน ให้พี่ๆ ดูก่อนที่ครูจะใช้คำถาม เมื่อพูดถึงจีนคิดถึงอะไรบ้าง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมืองคัชการ์ทำให้รู้จักจีนในมิติที่แตกต่างไปอย่างไร? ซึ่งพี่ๆ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจ อีกทั้งพี่ๆ ได้นำเสนอหนังสือวรรณกรรมที่ได้รับจากครูใหญ่ สัปดาห์นี้นำเสนอทั้งหมด 3 คน ได้แก่ พี่เพลง เรื่องคนนอก, พี่นัท เรื่องโต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง, พี่ไอดิน เรื่อง โนเวเชนโต้ จากนั้นครูได้เปิด Clip VDO รายการพื้นที่ชีวิต ตอน ชนพื้นเมืองแห่งหุบเขาโอโม่ ให้เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในกระดาษA4 ซึ่งพี่ๆ มีความตั้งใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้น่าสนใจค่ะ อาทิเช่น
  พี่ปุณ : “ได้เรียนรู้ประเพณี ค่านิยม วัฒนธรรม พิธีกรรมที่แตกต่างจากประเทศไทย ซึ่งหลังจากดูแล้วทำให้เกิดคำถามขึ้นและอยากหาคำตอบ”
  พี่เพลง : “เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งห่างไกลความสะดวกสบายและเทคโนโลยีต่างๆ เห็นความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี”
  พี่ออสติน : “ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสุขและวัฒนธรรมของคนเราแตกต่างกันแค่ความเชื่อ ทัศนคติส่วนตัวอาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการทารุณได้ เช่น การเฆี่ยนผู้หญิงในพิธีกรรม Jumpping cow” และในสัปดาห์นี้เนื่องจากพี่ๆ บางส่วนยังอ่านหนังสือไม่จบครูจึงให้เวลาพี่ๆ กลับไปอ่านและมานำเสนอในสัปดาห์ถัดไปค่ะ
  ก่อนที่ทุกคนจะทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ