เป้าหมาย (Understanding Goal) : เพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น และเข้าใจความแตกต่างแต่ละประเทศทั่วโลก รวมทั้งเคารพวิถีการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมโลกได้

Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลที่น่าสนใจให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9

7 - 11
 มี.ค. 2559
โจทย์
- เปิดบ้านเตรียมจัดนิทรรศการ
- ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่ถ่ายทอด


Key  Question
นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร

  เครื่องมือคิด
Show  and Share
นำเสนอข้อมูลและรูปแบบวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Brainstorm ระดมความคิด วางแผนการเตรียมงานเปิดบ้าน สร้างสรรค์งานที่หลากหลาย
Wall Thinking ติดชิ้นงานประเทศทั้ง 17 ประเทศ พร้อมทั้งชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตจันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟังได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ 3 มาลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
อังคาร - พุธ
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนลงมือจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น สารคดีสั้น  Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ศุกร์
เชื่อม ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมสรุปตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- นักเรียนทำ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียนQuarter 3
- นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ประเมินตนเอง พร้อมทั้งเขียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
 - ออกแบบลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- นำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สารคดีสั้น  ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 3
- ประเมินตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถวานแผนการเตรียมบ้านจัดนิทรรศการ อธิบายข้อมูลที่น่าสนใจให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละประเทศร่วมกัน
ทักษะการทำงารร่วมกัน
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- การใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆของต่างประเทศ
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อวงสนทนากลุ่ม
ทักษะICT
สามารถถ่ายทอดงานนำเสนอผ่านรายการสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละประเทศได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า
 - การอธิบายความหลากหลายของข้อมูล
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

PBL
   ใกล้เข้ามาสู่สัปดาห์สุดท้ายแล้ว หลังจากที่นำเรียนและครูร่วมกันวางแผนถ่ายทำคลิปมาโดยตลอดจากสัปดาห์ที่ 3 ถึงสัปดาห์ที่ 10

ในส่วนของสัปดาห์ที่ 9 นักเรียนแต่ละคนที่ได้ประเทศต่างๆ จะร่วมกันสะสางภาระงานชิ้นสุดท้ายของแต่ละคน เช่น ใครที่ติดชิ้นงาน Wall Thinking


แล้วให้เคลียงานที่จัดทำเป็นคลิปแนะนำประเทศของตนหรือเป็นpower point เสนองานต่างๆ ได้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละคนได้จัดทำเสร็จสมบูรณ์นำเสนอต่อครูชัดตรวจเช็คก่อนขึ้นติดบอร์ด
...ในส่วนอีกPBL ของครูจุลก็ได้ดำเนินการจัดกระทำความเข้าใจของแต่ละคนผ่านโจทย์ที่ให้ไปในแต่ละช่วงของกิจกรรม

ภาพรวมในการตัดต่องานในสัปดาห์นี้จะเป็นการรวมกลุ่มใหญ่มาจัดกระทำ โดยเด็กๆ ยังไม่ได้แบ่งบทบาทหน้าที่ตนเองยังไม่ลงตัว ครูจึงขออาสาผู้กล้าที่อยากจัดกระทำคลิป แต่ทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วม.(ตอนนี้คลิป ใกล้เสร็จแล้ว ปรับแก้อีก2-3รอบ)

ข้าว / ผัก / บ่อปลา ตอนนี้หลายๆคนช่วยกันดูแลและปลูกจนสวยงาม แต่ยังไม่มีปลามาปล่อย เพราะช่วงนี้พันธุ์ปลาค่อนข้างหายากในการเลี้ยง


..เนื่องด้วยสัปดาห์นี้มีงานปัจฉิมตลอดครึ่งวัน(มีPBL 2 ชั่วโมง) ครูจึงให้นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และบันทึกข้าว/ผัก เป็นการบ้าน..

ภาพชิ้นงาน            

   

1 ความคิดเห็น:

 1. ใกล้เข้ามาสู่สัปดาห์สุดท้ายแล้ว หลังจากที่นำเรียนและครูร่วมกันวางแผนถ่ายทำคลิปมาโดยตลอดจากสัปดาห์ที่ 3 ถึงสัปดาห์ที่ 10
  ในส่วนของสัปดาห์ที่ 9 นักเรียนแต่ละคนที่ได้ประเทศต่างๆ จะร่วมกันสะสางภาระงานชิ้นสุดท้ายของแต่ละคน เช่น ใครที่ติดชิ้นงาน Wall Thinking แล้วให้เคลียงานที่จัดทำเป็นคลิปแนะนำประเทศของตนหรือเป็นpower point เสนองานต่างๆ ได้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละคนได้จัดทำเสร็จสมบูรณ์นำเสนอต่อครูชัดตรวจเช็คก่อนขึ้นติดบอร์ด
  ...ในส่วนอีกPBL ของครูจุลก็ได้ดำเนินการจัดกระทำความเข้าใจของแต่ละคนผ่านโจทย์ที่ให้ไปในแต่ละช่วงของกิจกรรม

  ภาพรวมในการตัดต่องานในสัปดาห์นี้จะเป็นการรวมกลุ่มใหญ่มาจัดกระทำ โดยเด็กๆ ยังไม่ได้แบ่งบทบาทหน้าที่ตนเองยังไม่ลงตัว ครูจึงขออาสาผู้กล้าที่อยากจัดกระทำคลิป แต่ทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วม.(ตอนนี้คลิป ใกล้เสร็จแล้ว ปรับแก้อีก2-3รอบ)

  ข้าว / ผัก / บ่อปลา ตอนนี้หลายๆคนช่วยกันดูแลและปลูกจนสวยงาม แต่ยังไม่มีปลามาปล่อย เพราะช่วงนี้พันธุ์ปลาค่อนข้างหายากในการเลี้ยง
  ..เนื่องด้วยสัปดาห์นี้มีงานปัจฉิมตลอดครึ่งวัน(มีPBL 2 ชั่วโมง) ครูจึงให้นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และบันทึกข้าว/ผัก เป็นการบ้าน..

  ตอบลบ